سخت است یکرنگ ماندن دردنیایی ک مردمش برای پررنگ شدن،حاضرن