:sheep::wolf_face::sheep::wolf_face::sheep::wolf_face::sheep...

:sheep::wolf_face::sheep::wolf_face::sheep::wolf_face::sheep::wolf_face:

#تظاهرات گرگها ‌برای آزادی گوسفندان! #چوپان گله گوسفندان را به آغل برد و همه درهای آن را بست. چون گرگ‌های گرسنه سر رسیدند، درها را بسته یافتند و از رسیدن به گوسفندان ناامید شدند. برگشتند تا نقشه ای برای آزادی گوسفندان از آغل پیدا کنند. :thinking_face:سرانجام #گرگ‌ ها به این نتیجه رسیدند که راه چاره، بر پایی تظاهراتی جلوی خانه #چوپان است که در آن #آزادی گوسفندان را فریاد بزنند. گرگ‌ها تظاهرات طولانی را برپا کردند و به دور آغل چرخیدند. چون #گوسفندان فریاد گرگ‌ها را شنیدند که از آزادی و #حقوق گوسفندان دفاع می‌کنند، برانگیخته شدند و تلاش کردند تا به آنها بپیوندند! :ram: گوسفندان شروع به #انهدام دیوارها و درهای آغل با شاخهایشان کردند تا اینکه دیوارها #شکسته شد و درها باز گردید و همگی #آزاد شدند. گوسفندان به صحرا گریختند و گرگ‌ها پشت سرشان دویدند. چوپان صدا میزد و گاهی #فریاد میکشید و گاهی عصایش را پرتاب می‌کرد تا بلکه جلویشان را بگیرد. اما هیچ فایده ای نه از فریاد و نه از عصا دستگیرش نشد... گرگ‌ها گوسفندان را در صحرایی بدون چوپان و نگهبان یافتند. آن شب، شبی تاریک برای گوسفندان آزاد و #رها بود و شبی اشتها آور برای گرگ‌های به #کمین نشسته. روز بعد چون چوپان به صحرایی که گوسفندان در آن آزادی خود را بدست آورده بودند رسید، جز لاشه های #پاره پاره و استخوان های به #خون کشیده شده، چیزی نیافت..! :open_book: این حکایت، #حکایت آشنایی است... همیشه #هوشیار باشیم، گرگها در کمینند! :flag_for_Iran: :performing_arts: :leaf_fluttering_in_wind::leaf_fluttering_in_wind::leaf_fluttering_in_wind::sunflower::sunflower::sunflower::sunflower::leaf_fluttering_in_wind::leaf_fluttering_in_wind::leaf_fluttering_in_wind: http://sapp.ir/golchin.nokhodi

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار