ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ...

ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻬﺮﺕ

ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار