به انتظار تصویر تواین دفتر خالیتا چندتا چندورق خواهد زد؟نامت...

به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند تا چند ورق خواهد زد؟ نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آفتاب می گذرد - متبرک باد نام تو - و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...