.(فشار شدید یا) شوکه کردن “مغز” رفتار خشونت آمیز را کم می