بعضی وقتا از جام ک پا میشم چشام سیاهی میره سرم گیج میره و