به نظر شما باربد یه روزی جز چهره های معروف میشه اون فقط چ