گرفتن تخفیف به چه قیمتی:heavy_exclamation_mark_symbol::heavy...

گرفتن تخفیف به چه قیمتی:heavy_exclamation_mark_symbol::heavy_exclamation_mark_symbol::exclamation_question_mark:

:money_with_wings:برای چند هزار تومن بالا و پایین.... با فروشنده چانه میزد... شوخی میکرد.... :womans_boots::high-heeled_shoe::womans_sandal:نظر فروشنده را میخواست که فلان چیز بیشتر بهم میاد یا فلان چیز!!!! برای چند هزار تومن بالا،پایین.... یک ساعت در مغازه با مرد نامحرم خوش و بش میکرد....درد دل میکرد...از هر دری سخنی میگفت... آرایش و اندامش را نمایش میداد... :white_left_pointing_backhand_index:برای چند هزار تومن بالا پایین..... :relieved_face:دلبری میکرد و نمک میریخت تا تخفیف بگیرد!!! نه که فکر کنی محتاج هزار تومن بودهااا نه.... لباس ها و سر و وضعش چیز دیگری را میگفت.... اما به بهانه چند هزار تومن بالا پایین... قند توی دل فروشنده آب میکرد.... و حلقه:ring: ازدواجش هم در دستش خوش رقصی میکرد... :ring:یک حلقه دیگر هم در دست مرد فروشنده بود و این یعنی میداند دارد به زنی دیگر خیانت میکند اما... بیچاره زن فروشنده... شاید فکر میکرد خوب هزار تومن هم هزار تومن است دیگر.... اما عشوه و #خنده و #شوخی مفت مفت است... :sparkles:من اما مطمئنم، همسرم راضی نیست برای چند هزار تومن بالا پایین دو ساعت چانه بزنم!! دو ساعت عشوه بریزم... چند هزار تومن که هیچ ... برای چند صد هزار تومن... چند ده میلیون هم راضی نیست... به هیچ قیمتی راضی نیست.... من خودم را حراج کنم!!! :sparkles:نه که فکر کنید خیلی ثروتمندیم....نه!! نفسمان از جای گرم بلند میشود....نه!! حقوق شوهرم میلیونی است....نه!!! آخر ماه هشتمان گرو نه است اما با این وجود عفت خودم و شرف و غیرت شوهرم اجازه نمیدهد!! و یقین دارم خدا به حقوق شوهرم و زندگیمان برکت میدهد...حتی اگر #تخفیف نگیرم!! . :sparkles:من اما مطمئنم، مطمئنم خدای من هم راضی نیست...این طور با نامحرم بگو و بخند کنم.... آخر نگران قلب #امام_زمان هستم.... نکند از کنار همان مغازه بگذرد و خنده و شوخی و حرف های بی مورد و اضافه من را با فروشنده ببیند و بشنود!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...