روزی که تو را مرگ در آغوش کشید...زانو زدن مرگ تماشایی بود......

روزی که تو را مرگ در آغوش کشید...

زانو زدن مرگ تماشایی بود...!