و تازه اینکه درکل جمع را با تظاهرسازی خودتان مقایسه نکنید