ویژه کنید
عکس و تصویر 💕 میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است پروازکه کنی،آنجامی‌رسی که خودت ...

💕 میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است پروازکه کنی،آن...

💕 میان پرواز تا پرتاب
تفاوت از زمین تا آسمان است
پروازکه کنی،آنجامی‌رسی که خودت می‌خواهی!
پرتابت که کنند،آنجا می‌روی که آنان می‌خواهند،
پس پرواز را بیامو

Loading...