کجا رفتی ای حس آرامشم ، میخوام تو شب چشم تو گم بشم