ویژه کنید
عکس و تصویر امیررر: سهــم من از #دنیـــــا نداشتن استــــ ... تنهـا قدم زدن در پیاده رو هــا ...

امیررر: سهــم من از #دنیـــــا نداشتن استــــ ... تنهـا قدم ز...

امیررر:
سهــم من از #دنیـــــا

نداشتن استــــ ...

تنهـا قدم زدن در پیاده رو هــا

و فکـر کردن به کسی که

هیــچ وقتـــ نبود..

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...