بچه مذهبے کہ باشے:smiling_face_with_halo::prayer_beads:واسہ ...

بچه مذهبے کہ باشے:smiling_face_with_halo::prayer_beads:

واسہ انتخابــ همسفرتــ فقط ملاکتـ ایمانشہ وبعداخلاق نہ چیزه دیگہ:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: بچہ مذهبے کہ باشے:smiling_face_with_halo::prayer_beads: همیشہ آرزوتــ اینہ کہ مکان هاے مذهبے مراسم عقدتون برگزاربشه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: بچہ مذهبے کہ باشے:smiling_face_with_halo::prayer_beads: همیشه قرارت باهمسفرت پابرجاست روزهاے جمعه مزارشهدایے:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: بچہ مذهبے کہ باشے:smiling_face_with_halo::prayer_beads: واسہ رفتن بہ ماه عسل تنهاجاهایے کہ به ذهنت مے رسہ وهمیشہ آرزوشوداشتے باهمسفرت بری مشهـدوڪربلاست:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: بچہ مذهبے کہ باشے:smiling_face_with_halo::prayer_beads: دستات همیشہ تودستاشہ اما کارے،نمیکنے تااونے کہ بہ هردلیلے نمیتونہ ازدواج کنہ احساس ناامیدے کنہ:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: بچہ مذهبے کہ باشے:smiling_face_with_halo::prayer_beads: هروقت ازیـاروهمسفرت بہ هردلیلے دورے ودلتنگش میشے بایادخــداآروم میشے وتوکلت به خداست:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: بچہ مذهبے کہ باشے:smiling_face_with_halo::prayer_beads: اسم بچہ هاتوازاسامے اهل بیت ع ومعصومین انتخاب مے کنے وامام زمانے تربیتش مے کنے،بامددآقامون صاحب الزمان عج ان شاالله:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: بچہ مذهبے کہ باشے:smiling_face_with_halo::prayer_beads: همیشہ روے ناموست غیــرت دارے غیرت نداشته باشے یعنے اصلادوسش ندارے من غیرتت راعاشـــــــــقم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: بچہ مذهبے کہ باشے:smiling_face_with_halo::prayer_beads: عشقتون مستدامہ تاابـــــــد،چون هم خـدارودارے هم خرمارو واسہ همینہ میگن مذهبے هاعـاشـق تـرند:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #عاشقانه_مذهبی :couple_with_heart:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است