عالم خلقت اگه تجزیه بشه به چهار عنصر میرسیم: آب...آتش...ب