انسانها شبیه هم عمر نمیکنندیکی زندگی میکند یکی تحملانسانها ش...

انسانها شبیه هم عمر نمیکنند

یکی زندگی میکند یکی تحمل
انسانها شبیه هم تحمل نمیکنند
یکی تاب می آورد
یکی میشکند
انسانها شبیه هم نمیشکنند
یکی از وسط دو نیم میشود
دیگری تکه تکه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار