دانشمندان احتمال می دهند مرغ خانگی از تکامل دایناسور تیرا