بکوش،آنگونه زندگی کنی، که"ای کاش"تکیه کلام، پیری اتنباشد

بکوش،

آنگونه زندگی کنی، که

"ای کاش"

تکیه کلام، پیری ات
نباشد