تو خندیدیو این شعرمثلِ لبخندِ تــو شد:کوتاه...شیریـــن...عاش...

تو خندیدی

و این شعر
مثلِ لبخندِ تــو شد:
کوتاه...
شیریـــن...
عاشقانـــــه...
#