خم شدیم اما نشکستیم رشته ی حیات ما به مو رسید اما پاره نش