ویژه کنید
عکس و تصویر در صورت شناخته نشدن #خودرویی🚗 که با شما #تصادف کرده است، می توانید #خسارت_بدنی خود ...

در صورت شناخته نشدن #خودرویی🚗 که با شما #تصادف کرده است، می تو...

در صورت شناخته نشدن #خودرویی🚗 که با شما #تصادف کرده است، می توانید #خسارت_بدنی خود را از #صندوق_خسارتهای_بدنی #مطالبه💲 نمایید
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#تصادف#صندوق_خسارتهای_بدنی#خودرو#پول#ماشین
http://kiandad.com

Loading...