#پایه_عفت_زنان_مردان_هستند..وقتے زن وشوهر براے خرید بیرون مے...

#پایه_عفت_زنان_مردان_هستند..

وقتے زن وشوهر براے خرید بیرون مےروند نوع رفتار مرد بہ ‌#نامحرم پیام میدهد که این خانم #نگهبان دارد..:white_heavy_check_mark: بعضے آقایون در هنگام خرید کنار مے ایستند... خانم ها میروند با فروشنده سر قیمت چانہ مےزنند و آقافقط نقش عابر بانک را دارد...:no_entry_sign: . :diamond_shape_with_a_dot_inside: پایہ #عفت زنان، مردان هستند ، خانمے که میبیند همسر عفیفی دارد، کہ دنبال آسایش و آرامش همسرش است‌ و نگهبان اوست تا کسی چپ به ان نگاه نکند، خودش عفیف میشود...:ok_hand_sign: وقتے زن می بیند شوهرش #غیور و #مسئولیت_شناس است و#عاشق همسرش است، با خود میگوید من چرا باید مردهاے دیگر را جذب کنم!؟ ولے اگر مردان از احساس #مسئولیت ، #غیرت و تامین نیازهای#عاطفے و #مادے کم بگذارد از عفت زنان کم میشود:heavy_exclamation_mark_symbol: :heavy_large_circle: ️ مردے کہ بہ هر نحوی زن را مجبور میکند برود #کار کند، نیازهاے مادے همسرش را تامین نمیکند، و زن براے تامین بخشے از نیازهایش میرود با نامحرم #تعامل مےکند و از عفت خودش کم میکند، مرد از #غیرت فاصلہ می گیرد:heavy_exclamation_mark_symbol: ️ مثلا در محیط کار به ناموس او میگویند این خانم #روابط عمومے بالایے دارد:cross_mark: یا اینکه این خانم از اندام و ظاهر مناسبی برخوردار است @hejabzahrai

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است