گونه های بسیاری ازموزوجوددارد مثلاًیک گونه مزه بستنی وانی