آقای وزیر! ما جنایات دولت های خفاش صفت صهیونیستی علیه کشو