تصویر آقازاده ی بزرگ امام خامنه ای عزیز، حاج آقا مصطفی خا