نآم: زَهڔآ:smiling_face_with_smiling_eyes: رَنگع موڔدِع عَلآ...

نآم: زَهڔآ:smiling_face_with_smiling_eyes:

رَنگع موڔدِع عَلآقه: ݥِشڪی‌،سِفید،قِڔݥِز:heavy_black_heart: برند موردع علآقه:نَدآرَم تیمع موردع علاقت:#پرسپولس و #بآرسآ :heavy_black_heart: قد:158 ((میدونم خیلی کوتاهم:unamused_face: :neutral_face: )) وزن: 49:unamused_face: :expressionless_face: خوشگلی:هَمع میڱن ڪع #خوشگل وَ بآمَزݥ :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: :relieved_face: تو خیآلت تآحالآ ڿع چیزی رو بیشتڔ از همع تصور ڪردی:اینکع #دآدآش داشتع بآشم:man_and_woman_holding_hands: اَز ݘی ݥیتَڔسۍ:#تَنهآیی و#تآریکی:crying_cat_face: دوصتع صمیمیت:#آݪا،#هآنیآ،#رقیع،#مونآ و... خودت ڔو دوست داری:ڔع خیلی اندآزع یع #دنیآ:earth_globe_asia-australia: استآیل مورد علآقت: #جونگ_کوک ،چون هم کیوتع و هم دوست داشتنیع و خیلی هاتع ((کلا آقامع)):smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: زود اعتمآد میکنی؟: آرع و همع بهم میگن کع #سادع ای و دآرَم خودم رو #اصلاح میکنم :disappointed_face: انتقآم میگیری؟: نع ڪݪآ از #انتقآم گرفن بدم میآد:worried_face: عآهنگ: fake love :broken_heart: سن: 14 سآل و 5 مآه و 22 روز:woman_with_bunny_ears: واعص رسیدن بهش چ میکنی؟: هرکآری حتی آدم هم میکشم برای ݥثال وفتی 12 سالم بود یع دختر گفت کع عشقت مالع منع و منم پآش رو شکوندم ((ݥآل دوران جاهلیت الان آدم شدم)):extraterrestrial_alien: :grinning_cat_face_with_smiling_eyes: تاحآلا ضربه خوردی؟: رع :crying_cat_face: #خیلے_زیآد دوص دآری کجآ بری؟: #ڪرع:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: رنگ مو: ݥشڪی:haircut: رنگ چشم: قهوع ای:eyes: مآشین: BMW ((چون خآصم بآید مآشینم هم خآص بآشع:smiling_face_with_sunglasses: )) از کی متنفری؟: کصی ک از اعتمادم سوع استفادع کنع،کسی کع یع #رودع راست تو اون شڪم بی صحابش نبآشع،از اونآیی ڪع خودشون رو میگیرن وݪی #عَن صبحَمم نیستن:pile_of_poo: ... دوص داری زندگیت جلو بره یآ عقب؟: #جݪو:see-no-evil_monkey: لقب: زری،خرگوشی،نمک دون((این مآل بچگیمع هرچند ڪع هنوز دآییم بهم میگع وݪی خب حآلآ)):grinning_face_with_smiling_eyes: کیو ع همه بیشتر میدوصتی؟:((مآمآن و بآبآ))جونگ کوک،#هآنیآ،رقیع،آلا،پردیس،عسل،گوشیم،#دآییم و...:heavy_black_heart: :heavy_black_heart: تیپ مورد علاقه: تیپ اسپورت البتع بعضی وقت هآ بستگے بع زمآن دارع:face_without_mouth: کآرتون مورد علأقه: #رآپآنزل:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: ابر قهرمآن مورد علآقه: anpanman :grinning_cat_face_with_smiling_eyes: تیکه کلآم: فآڪ یۅ،بیآ بخورش،جعفر،یاهفتن بنگتن،دیوث،لیوع و...:speak-no-evil_monkey: کتک کاری؟: بآ آجیآم ڪلآ واصع #دعوا پآیم:extraterrestrial_alien: هدف: هدف خب کع زیاد دارم #یکیش رسیدن بع #جونگ_کوکع :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: آیندع: دص خدآص وݪے من برآ هر ثانیش برنآمع ریختم:grinning_cat_face_with_smiling_eyes: :cat_face_with_tears_of_joy: ازدواج: بآید ببینم البتع اگع عشقم باشع چرا کع نه:winking_face: :grinning_cat_face_with_smiling_eyes: :cat_face_with_tears_of_joy: #me_jungkook بچه: ی پصر و یع دختر((اصلا هرچی آقام گفت)):relieved_face: فاز: #لَش:neutral_face: #zahra

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...