وای گرسنمه ، هر کی درست کرد عکس بگیره بزاره تو ویس