آدم سالم کیست؟ روان شناسی در جواب این سوال میگوید: