وتازه دشمن بداند "شاید" نداریم روی ثابت طرفین حق با ما در