مجسمه آناهیتاواقع درگیلان،فومن،تنهامجسمه ای که بی حجاب مو