صورت نشان از احساس عملی است و صورت نشان از نیت عمل است می