تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده،