بابا دلت پاک باشد. دل پاک باشد،کافی است! (تفکر پلورالیزمی