لیست 2000  پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی ه...

لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری


شریک سازید تا به همه برسد

1- the این
2- be بودن
3- and و
4- of از
5- a
6- in به
7- to به
8- have داشتن
9- it آن
10- I من
11- that که
12- for برای
13- you شما
14- he او
15- with با
16- on بر
17- do انجام دادن
18- say گفتن
19- this این
20- they آنها
21- at در
22- but اما
23- we ما
24- his او
25- from از
26- not نه
27- by توسط
28- she او
29- or یا
30- as مانند
31- what چه
32- go رفتن
33- their شان
34- can می تواند
35- who که
36- get رسیدن
37- if اگر
38- would خواهد بود
39- her او
40- all تمام
41- my من
42- make ساخت
43- about در باره
44- know دانستن
45- will اراده
46- up بالا
47- one یک
48- time زمان
49- there آنجا
50- year سال
51- so پس
52- think فکر کردن
53- when وقتی که
54- which که
55- them آنها
56- some برخی از
57- me به من
58- people مردم
59- take گرفتن
60- out خارج
61- into به
62- just فقط
63- see دیدن
64- him او را
65- your خود را
66- come رسیدن
67- could میتوانست
68- now اکنون
69- than نسبت به
70- like مانند
71- other دیگر
72- how چگونه
73- then سپس
74- its آن
75- our ما
76- two دو
77- more بیشتر
78- these اینها
79- want خواست
80- way راه
81- look نگاه
82- first اولین
83- also همچنین
84- new جدید
85- because زیرا
86- day روز
87- use استفاده
88- no هیچ
89- man مرد
90- find پیدا کردن
91- here اینجا
92- thing چیز
93- give دادن
94- many بسیاری
95- well خوب
96- only فقط
97- those کسانی که
98- tell گفتن
99- very بسیار
100- even حتی
101- back پشت
102- any هر
103- good خوب
104- woman زن
105- through از طریق
106- us ما
107- life زندگی
108- child کودک
109- work کار
110- down پایین
111- may ممکن است
112- after پس از
113- should باید
114- call صدا
115- world جهان
116- over روی
117- school مدرسه
118- still هنوز
119- try امتحان
120- last آخر
121- ask پرسیدن
122- need نیاز
123- too هم
124- feel احساس
125- three سه
126- state دولت
127- never هرگز
128- become شدن
129- between میان
130- high زیاد
131- really واقعا
132- something چیزی
133- most بیشترین
134- another دیگر
135- much بسیار
136- family خانواده
137- own خود
138- leave مرخصی
139- put قرار دادن
140- old قدیمی
141- while در حین
142- mean متوسط
143- keep نگاه داشتن
144- student دانشجو
145- why چرا
146- let اجازه
147- great بزرگ
148- same همان
149- big بزرگ
150- group گروه
151- begin شروع
152- seem به نظر می رسد
153- country کشور
154- help کمک
155- talk صحبت
156- where جایی که
157- turn نوبت
158- problem مشکل
159- every هر
160- start شروع
161- hand دست
162- might قدرت
163- American امریکایی
164- show نشان
165- part بخش
166- against در برابر
167- place محل
168- such چنین
169- again دوباره
170- few کمی از
171- case مورد
172- week هفته
173- company شرکت
174- system سیستم
175- each هر
176- right راست
177- program برنامه
178- hear شنیدن
179- question سوال
180- during در طی
181- play بازی
182- government دولت
183- run دویدن
184- small کوچک
185- number شماره
186- off خاموش
187- always همیشه
188- move حرکت
189- night شب
190- live زنده
191- Mr آقای
192- point نقطه
193- believe باور
194- hold نگه داشتن
195- today امروز
196- bring را
197- happen اتفاق می افتد
198- next بعد
199- without بدون
200- before قبل از
201- large بزرگ
202- million میلیون
203- must باید
204- home خانه
205- under تحت
206- water اب
207- room اتاق
208- write نوشتن
209- mother مادر
210- area منطقه
211- national ملی
212- money پول
213- story داستان
214- young جوان
215- fact حقیقت
216- month ماه
217- different مختلف
218- lot خیلی
219- study مطالعه
220- book کتاب
221- eye چشم
222- job کار
223- word کلمه
224- though اگر چه
225- business تجارت
226- issue موضوع
227- side سمت
228- kind نوع
229- four چهار
230- head سر
231- far دور از
232- black سیاه
233- long طولانی
234- both هر دو
235- little کوچک
236- house خانه
237- yes بله
238- since پس از
239- provide ارائه
240- service سرویس
241- around در اطراف
242- friend دوست
243- important مهم
244- father پدر
245- sit نشستن
246- away دور
247- until تا
248- power قدرت
249- hour ساعت
250- game بازی
251- often غالبا
252- yet هنوز
253- line خط
254- political سیاسی
255- end پایان
256- among در میان
257- ever همیشه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...