زندگی کردن نایاب ترین چیز در این دنیاست؛ بیشتر آدمها فقط