یکی بیاد به من بگه اگه اون عکس شهرام شپره نیست رو لباس ما