ما دنبال قدرت جهانی درعمل می باشیم برای این با امپریالیست