کاش برای دوست داشتنمان دنبال بهانه های موجه نمی گشتیم ،