...آن قدرها كه مى گويند، براى طبابت، تنها تخصص لازم نيست!