باید قبول کنیم و مسئولیتمان را باور داشته باشیم...