نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تا بحال از عسل عشق کسی مست شدی؟ تا بحال عاشق دیوانه ی سر مست شدی؟ من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام تو به اندازه ی من پای کسی هرز شدی؟ وقتی از خلسه ...

تا بحال از عسل عشق کسی مست شدی؟ تا بحال عاشق دیوانه ی سر مست شدی؟ من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام تو به اندازه ی من پای کسی هرز شدی؟ وقتی از خلسه ی آغوش تو برمیگردم !! توهم آشفته ی آن بوسه ی بی مرزشدی؟ من که ...

تا بحال از عسل عشق کسی مست شدی؟ تا بحال عاشق دیوانه ی سر مست شدی؟ من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام تو به اندازه ی من پای کسی هرز شدی؟ وقتی از خلسه ...

تا بحال از عسل عشق کسی مست شدی؟ تا بحال عاشق دیوانه ی سر مست شدی؟ من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام تو به اندازه ی من پای کسی هرز شدی؟ وقتی از خلسه ی آغوش تو برمیگردم !! توهم آشفته ی آن بوسه ی بی مرزشدی؟ من که ...

تو به اندازه من، واله و سرمست شدی؟! من همان واله دیوانه سرمست دل اشوب توام'!! تو به اندازه من مست و دل اشوب شدی؟! من که با خلسه اغوش تو بی مرز شدم'!! تو ...

تو به اندازه من، واله و سرمست شدی؟! من همان واله دیوانه سرمست دل اشوب توام'!! تو به اندازه من مست و دل اشوب شدی؟! من که با خلسه اغوش تو بی مرز شدم'!! تو هم از گرمی این جام پر از درد شدی؟! من که با بوسه ی بی ...

تا به حال از خم ابروی کسی مست شدی'!! تو به اندازه من، واله و سرمست شدی؟! من همان واله دیوانه سرمست دل اشوب توام'!! تو به اندازه من مست و دل اشوب شدی؟! من ...

تا به حال از خم ابروی کسی مست شدی'!! تو به اندازه من، واله و سرمست شدی؟! من همان واله دیوانه سرمست دل اشوب توام'!! تو به اندازه من مست و دل اشوب شدی؟! من که با خلسه اغوش تو بی مرز شدم'!! تو هم از گرمی این جام پر ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه آغوش توبرمی گردم... توهم آشفته آن بوسه بی مرز شدی ؟!! من که از دوری ...

‌ ‌ تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! من ...

‌ ‌ تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! من که از دوری تو تار دلم می لرزد... تو هم اندازه من اینهمه دلتنگ شدی؟!! ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام… توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام… توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه آغوش توبرمی گردم… توهم آشفته آن بوسه بی مرز شدی ؟!! من که از دوری ...

‌ ‌ تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! من ...

‌ ‌ تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! من که از دوری تو تار دلم می لرزد... تو هم اندازه من اینهمه دلتنگ شدی؟!! ...

‌ ‌ تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! من ...

‌ ‌ تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! من که از دوری تو تار دلم می لرزد... تو هم اندازه من اینهمه دلتنگ شدی؟!! ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه آغوش توبرمی گشتم... توهم آشفته آن اندوه بی مرز شدی ؟!! من که از اندوه ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه آغوش توبرمی گردم... توهم آشفته آن بوسه بی مرز شدی ؟!! من که از دوری ...

تا به حال از خم ابروی کسی مست شدی'!! تو به اندازه من، واله و سرمست شدی؟! من همان واله دیوانه سرمست دل اشوب توام'!! تو به اندازه من مست و دل اشوب شدی؟! من ...

تا به حال از خم ابروی کسی مست شدی'!! تو به اندازه من، واله و سرمست شدی؟! من همان واله دیوانه سرمست دل اشوب توام'!! تو به اندازه من مست و دل اشوب شدی؟! من که با خلسه اغوش تو بی مرز شدم'!! تو هم از گرمی این جام پر ...

تابحال از عسلِ چشم کسی مست شدی...! تابحال عاشقِ دیوانه ی سرمست شدی.؟؟؟ من همان عاشقِ دیوانه ی سرمست توام... تو به اندازه من پای کسی هرز شدی.؟؟؟ وقتی از خلسه آغوش تو برمیگردم... تو ...

تابحال از عسلِ چشم کسی مست شدی...! تابحال عاشقِ دیوانه ی سرمست شدی.؟؟؟ من همان عاشقِ دیوانه ی سرمست توام... تو به اندازه من پای کسی هرز شدی.؟؟؟ وقتی از خلسه آغوش تو برمیگردم... تو هم آشفته ی آن بوسه ی بیمرز شدی؟؟ من که از دوری تو تارِ دلم ...

تابحال از عسلِ چشم کسی مست شدی...! تابحال عاشقِ دیوانه ی سرمست شدی.؟؟؟ من همان عاشقِ دیوانه ی سرمست توام... تو به اندازه من پای کسی هرز شدی.؟؟؟ وقتی از خلسه آغوش تو برمیگردم... تو ...

تابحال از عسلِ چشم کسی مست شدی...! تابحال عاشقِ دیوانه ی سرمست شدی.؟؟؟ من همان عاشقِ دیوانه ی سرمست توام... تو به اندازه من پای کسی هرز شدی.؟؟؟ وقتی از خلسه آغوش تو برمیگردم... تو هم آشفته ی آن بوسه ی بیمرز شدی؟؟ من که از دوری تو تارِ دلم ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه آغوش توبرمی گردم... توهم آشفته آن بوسه بی مرز شدی ؟!! من که از دوری ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه ...

تا به حال از عسل چشم کسی مست شدی ؟!! تا به حال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟!! من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام... توبه اندازه من پای کسی هرز شدی؟!! وقتی از خلسه آغوش توبرمی گردم... توهم آشفته آن بوسه بی مرز شدی ؟!! من که از دوری ...

تا بحال،از عسل چشم کسی مست شدی؟! تا بحال،عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟ من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام !! تو به اندازه من پای کسی هرز شدی؟ وقتی از خلسه آغوش تو برمیگردم!! ...

تا بحال،از عسل چشم کسی مست شدی؟! تا بحال،عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟ من همان عاشق دیوانه ی سرمست توام !! تو به اندازه من پای کسی هرز شدی؟ وقتی از خلسه آغوش تو برمیگردم!! تو هم آشفته ی آن بوسه ی بی مرز شدی؟ من که از دوری تو ...

تا بحال،از عسل چشم کسی مست شدی؟!!!! تا بحال عاشق دیوانه سرمست شدی؟!!!! من همان عاشق دیوانه سرمست توام!!!!! تو به اندازه من پای کسی هرز شدی؟ وقتی از خلسه ی اغوش تو برمیگردم!!!! تو ...

تا بحال،از عسل چشم کسی مست شدی؟!!!! تا بحال عاشق دیوانه سرمست شدی؟!!!! من همان عاشق دیوانه سرمست توام!!!!! تو به اندازه من پای کسی هرز شدی؟ وقتی از خلسه ی اغوش تو برمیگردم!!!! تو هم اشفته ی ان بوسه بی مرز شدی؟!!! من که از دوری تو تار دلم ...