ویژه کنید
عکس و تصویر تکرار میکنم دوستت داشتنت را در زوایایِ هزار آیینه... مکرر میبوسمت پایدار می خواهمت....

تکرار میکنم دوستت داشتنت را در زوایایِ هزار آیینه... مکرر میبوس...

تکرار میکنم
دوستت داشتنت را
در زوایایِ هزار آیینه...
مکرر میبوسمت
پایدار می خواهمت....

Loading...