اللهی من فدات بشم داداش جونم با اون جورابای خوشملت💕 🌻