به سلامتی پسری که تیپ و قیافش به روزه ولی غیرتش مال زمان پدر...

به سلامتی پسری که تیپ و قیافش به روزه ولی غیرتش مال زمان پدرشه.!