این رو خودم گرفته بودم عصر 23/9/88 الله و محمد نوشته