نسخه وب بازار مستقیم

قلب مهمانخانه نیست که آدم ها بیایند ۰ دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند ۰ قلب ؛لانه ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز ...

قلب مهمانخانه نیست که آدم ها بیایند ۰ دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند ۰ قلب ؛لانه ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد! قلب؟؟؟؟؟ راستش نمی دانم چیست، اما این را می ...

@alwez

@alwez "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@azeen

@azeen "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@Aylar

@Aylar "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@samsom14

@samsom14 "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@asma.tj

@asma.tj "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@fatemehbanoooo

@fatemehbanoooo "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@fatemeh2603

@fatemeh2603 "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@monirsafai

@monirsafai "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@yasamin11455

@yasamin11455 "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@keramatandimeshki

@keramatandimeshki "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@hoddamohamadizade

@hoddamohamadizade "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@ahlam71

@ahlam71 "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

@negin1324

@negin1324 "قلب"مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند و بعد بروند... "قلب" لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد... "قلب" راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

قلب، مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند. قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن ...

قلب، مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند. قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد. قلب، راستش نمی دانم چیست؟ اما این را می دانم که ...

قلب، مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند قلب، لانه‌ گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را ...

قلب، مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند قلب، لانه‌ گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد قلب؟ راستش نمی دانم چیست اما این را می دانم که فقط ...

. قلب، مهمانخانه نیست که آدم ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند قلب، لانه گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن ...

. قلب، مهمانخانه نیست که آدم ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند قلب، لانه گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد، قلب، راستش نمی دانم چیست، اما این را میدانم که فقط ...

"قلب، مهمانخانه نیست که آدمها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بروند قلب،لانه گنجشگ نیست که در بهار ساخته بشود ودر پاییز باد آن را با خودش ببرد قلب؟ راستش نمی دانم چیست، اما این را می دانم که فقط جای آدمهای خیلی خوب ...

قلب مهمانخانه نیست ک آدمها بیایند دو سه روزی توی آن بمانند وبعد بروند! قلب لانه ی گنجشک نیست ک در بهار ساخته بشود و در پائیزباد آن را با خودش ببرد! قلب؟! راستش نمیدانم ...

قلب مهمانخانه نیست ک آدمها بیایند دو سه روزی توی آن بمانند وبعد بروند! قلب لانه ی گنجشک نیست ک در بهار ساخته بشود و در پائیزباد آن را با خودش ببرد! قلب؟! راستش نمیدانم چیست! اما اینرا میدانم ک جای آدمهای خیلی خوب است!