نکته مهم اینکه قصد تطابق ندارم. و درست هم نیست. #حدیث #ام