خیلی دوست دارم بدونم اونی که اینو گره زده، بلاخره بختش با