بـــاذن الله....  بــسـم الله.... فرو مـیـروم در افـکـار پـر...

بـــاذن الله.... بــسـم الله....


فرو مـیـروم در افـکـار پـراکـنـده ام!...

هـمـه چـیـز به صـورت سـرسـام آوری حـرکـت مـیـکـنـد به دور خـیـالـم ، گـمـانـم ، آرامـشـم...

یـک عـالـمه سـوژه و یـک ذهـن خسـتـه که دیـگـر دوسـت نـدارد چـیـزی بـنـویـسـد یـا نـوشـته هـای نـیـمـه تـمـام را بـه پـایـان برد!..

مـــن مــــــُــرده ام شـایـد.....!

دســـتـانـم پـشــت حـصـاری از کـلـمـات تـهـی زندانی ست ، هـمچـون ابـر آماده ی باریدن که نـمـی بارد !

چـنـدیـسـت کـه دیـوارهـای ایـن حـصـار را پـی کـلـمـات مـیـکـوبـم!....

روزهـا ، روزهـای دراز کـشـیـدن در حــیـاط و چـشـم بـه آسـمـان دوخـتن است ....!

أأأأأأأأأأأه.....!!!

حـتـی دیــگـر نـای مـقــدمـه چـیــنــی هـم نــدارم!

پس از مــن خــرده نــگــیــریـد!!

بــی مقـدمـه مــغــز کــلامم را در کـام ظرفــیـت هـرکـدامـتان مـی نـشـانـم....!

دلــــــــــگـــــــــــیــــــرم !!! ...

مـی پـرسـی چـــرا؟؟!!

نـه تـو آن یـار گـریـز پـایی و نـه مـن آن دلــداده ی چــشـم و گـوش بـسـتـه و هــیـچ ندیـده!!

راجـــــــع بـه مـن چــه فــکـــری کــردیـد؟؟؟!

چـه نـوشـتـم کـه از نـوشـتـه هـایـم بـوی دلـدادگـی بـه مـشــام شــما رسـ‌ـید و قـلـبـــتــان رم کـرد؟؟؟!

مـنـم در ایـن فـضای مـجـازی بـه دور از تـمـامـی چــشــم هـا ، نــوشـــتـن و نــوشــتـن را انـــتـــخــاب کـرده ام کـه از ســر دلــتـنـگـی و تــنــهـایـی ، هــرچــه دلــم خــواسـت ورق ایــن دفــتـر را بــدون هــیــچ قــیـد و بـنـدی سـیـاه کـنـم...!

مــــــتــــاســـفـــم !

کـه ایـن دنـیـای پـهـنـاور مـجـازی هـم، هـمچـون قــفــس بـــرایــم تــنــگ و تــنــگ تــر شـــده آنـچـنـان کـه خــود را حــلــقـه آویـــز مـیبـیـنـم!

ای وای بــر مـن و ایـن دنـیـای یک تـومـنـی مـن!

دیــگر بـه چـه دل خــوش دارم بـرای بــودن و نــوشــتن....؟؟!

دلـــــــــگــــیــــــــــرم.....!

بــی ربــط مــرتــبــط نــوشــت :
طــولـانــی شــده جــدایـی مـن و شــما
بـــگــذاریــد بـــگـــذرد...!

عـــــــــــشــــق نـوشــت هــمــیــشــه مــن :
ســـرم نذر اربـــاب بـــی ســر...
یـــاحــســین (ع)

حــالـم بــرای نـوشـتـن خـوب نـیـسـت...
عفو کنید اگـر کامنت های ثبت شده را نای پاسخ دادنم نیست...
دلــــگــــیــــرم...
اما....
همچنان دوســتـتـان دارم...
والســلام.
یاعلی.


××× دلارام ×××
۱۳۹۳/۶/۱۳

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها