نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آدم های ساده رو دوست دارم

آدم های ساده رو دوست دارم

" دوستت دارم " به اندازه تمام سادگی های دوست داشتنی...!

تو را زندگی را ساده دوست دارم سادگی بهترین زیبائیست!

تو را زندگی را ساده دوست دارم سادگی بهترین زیبائیست!

دوستت دارم به اندازه ای تمام سادگی های دوست داشتنی

دوستت دارم به اندازه ای تمام سادگی های دوست داشتنی

سادگی بهترین ژست دنیاس ادمای ساده رو خیلی دوست دارم چون هیچ نقابی رو صورتشون نیست

سادگی بهترین ژست دنیاس ادمای ساده رو خیلی دوست دارم چون هیچ نقابی رو صورتشون نیست

اگر پیچیدگی های زندگی را نمی فهمی از سادگی هایش لذت ببر..♧♣♧

اگر پیچیدگی های زندگی را نمی فهمی از سادگی هایش لذت ببر..♧♣♧

ادم های ساده را بدون هیچ دلیلی دوست دارم، ادم هایی که خودشان هستند و نقش بازی نمی کنند ،سادگی شیک ترین ژست دنیاست.

ادم های ساده را بدون هیچ دلیلی دوست دارم، ادم هایی که خودشان هستند و نقش بازی نمی کنند ،سادگی شیک ترین ژست دنیاست.

عشقم... ساده دوستت دارم بی آسمان ریسمان به سادگی اعتراف به عشق زیر باران... به سادگی دختر ایلیاتی که حتی باران آرایش اش را پاک نمی کند... ساده دوستت دارم به سادگی این شعر که ...

عشقم... ساده دوستت دارم بی آسمان ریسمان به سادگی اعتراف به عشق زیر باران... به سادگی دختر ایلیاتی که حتی باران آرایش اش را پاک نمی کند... ساده دوستت دارم به سادگی این شعر که اعتراف به دوست داشتن ات کرد به همین سادگی...

عشقم... ساده دوستت دارم بی آسمان ریسمان به سادگی اعتراف به عشق زیر باران... به سادگی دختر تازه بالغ ایلیاتی که حتی باران آرایش اش را پاک نمی کند... ساده دوستت دارم به سادگی این ...

عشقم... ساده دوستت دارم بی آسمان ریسمان به سادگی اعتراف به عشق زیر باران... به سادگی دختر تازه بالغ ایلیاتی که حتی باران آرایش اش را پاک نمی کند... ساده دوستت دارم به سادگی این شعر که اعتراف به دوست داشتن ات کرد به همین سادگی...

ادمهای ساده را دوست دارم، آدمهایی که خودشان هستند ونقش بازی نمیکنند، سادگی، شیکترین ژست دنیاست

ادمهای ساده را دوست دارم، آدمهایی که خودشان هستند ونقش بازی نمیکنند، سادگی، شیکترین ژست دنیاست

در این پیچیدگی ها من چه ساده دوستت دارم !

در این پیچیدگی ها من چه ساده دوستت دارم !

مسلخ سادگی سادگی را سر بریدند! بی صدا، خاموش حتی بی دفاع از ساده بودن ساکتش کردند. سادگی را آن زمان که سوی مسلخ می کشاندند چشمایش ملتمس بود! در نگاهش سادگی بود! بی صدا ...

مسلخ سادگی سادگی را سر بریدند! بی صدا، خاموش حتی بی دفاع از ساده بودن ساکتش کردند. سادگی را آن زمان که سوی مسلخ می کشاندند چشمایش ملتمس بود! در نگاهش سادگی بود! بی صدا فریاد می زد: ساده باید بود، ساده ساده باید زیست ، اما ساده ی ساده ...

در این پیچیدگی ها من چه ساده دوستت دارم !

در این پیچیدگی ها من چه ساده دوستت دارم !

در این پیچیدگی ها من چه ساده دوستت دارم !

در این پیچیدگی ها من چه ساده دوستت دارم !

در این پیچیدگی ها من چه ساده دوستت دارم !

در این پیچیدگی ها من چه ساده دوستت دارم !

ادم های ساده رو دوست دارم

ادم های ساده رو دوست دارم

در این پیچیدگی ها! من چه ساده دوستت دارم...!!!

در این پیچیدگی ها! من چه ساده دوستت دارم...!!!